Zapytania ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe 1/ZSRBW/2017

 

Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej dla Beneficjentów realizujących umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty cenowej.

1)      BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Kazimierza Pułaskiego 5

2)      POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

3)      OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Prowadzenie obsługi księgowej w ramach projektu „Ziemia Sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zakres zamówienia obejmuje:

- prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej dla projektu „Ziemia Sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” w okresie 01.06.2017 – 30.09.2018 (1. Opisywanie faktur, 2. Księgowanie dokumentów, 3. Obsługa kadr i płac, 4. Sporządzanie zestawień finansowych)

Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej staranności w jakości wykonania usługi prawidłowej obsługi księgowej projektu.

 

4) Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)        zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia (jako osoba fizyczna lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), spełniający jednocześnie następujące warunki:

-        posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

-        posiadają w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowej podmiotów realizujących projekty dofinasowane ze środków UE

b)        nie realizują zamówienia osobiście – w tym przypadku Wykonawca powinien zapewnić kadrę, która spełnia wymagania określone powyżej i załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie osoby, która w jego imieniu lub na jego rzecz będzie wykonywać zamówienie.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie umowy o pracę, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

 

5)      KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Cena brutto za całość zamówienia: 100%

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i posiada w ostatnich 5 latach doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowej podmiotów realizujących projekty ze dofinasowanych ze środków UE.

6)      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od daty zlecenia.

7)      INNE INFORMACJE:

 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
 5. Oferta winna być wypełniona długopisem lub komputerowo, w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale zespolone (np. zszyte, zbindowane).
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

8)      MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

a)      Oferty kompletne należy złożyć w formie pisemnej w biurze projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu ul. Pułaskiego 5; 98-200 Sieradz

lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: 

 rig@nasze.pl  do 23.06.2017 r. do godz. 12.00

b)      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

9)      Osoba kontaktowa ze strony Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu

W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 43 822 17 99

rig@nasze.pl

9) ZAŁĄCZNIKI:

 1. 1.      Formularz ofertowy
 2. 2.      Oświadczenie o braku powiązań.

 

SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu


Sieradz, dnia 19.06.2017 r. ……………………………………………………………

Pobierz zapytanie ofertowe.doc

 

 

Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz