Statut

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu, zwana dalej " Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy podmiotów gospodarczych w niej zrzeszonych.


§ 2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych ( Dz. U. nr 35, poz.195 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3
Obszarem działalności Izby jest województwo łódzkie, Izba realizuje swoje cele i zadania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą

 

§ 4

Siedzibą Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu jest miasto Sieradz.

§ 5
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

 

§ 6

Izba używa pieczęci prostokątnej - napis Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu adres, tel./fax. nr NIP i REGON.

 

ROZDZIAŁ II - PODSTAWOWE ZADANIA IZBY ORAZ SPOSÓB I FORMY ICH REALIZACJI


§ 7
Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 2. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego na terenie działania Izby oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 4. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie,
 5. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. Promowanie inicjatyw gospodarczych,
 7. Podnoszenie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej,
 8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników,
 9. Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 10. Wykonywanie innych zadań w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz samorządowych i państwowych.


§ 8
Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej zyski na realizację zadań statutowych, szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa uchwała Rady Izby
 2. Promocję inicjatyw gospodarczych,
 3. Organizowanie targów, wystaw, spotkań, pokazów itp.
 4. Tworzenie banku informacji gospodarczych,
 5. Opracowywanie danych i podawanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie, (wspomagane systemami informatycznymi),
 6. Współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi zagranicznymi,
 7. Współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych, podejmowanych przez inne organizacje i instytucje rządowe,
 8. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. Prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby.

 

ROZDZIAŁ III - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW IZBY


§ 9

Członkiem Izby mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjną, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Członkami Izby mogą być osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli

 

 

§ 10

Członkostwo Izby nie ogranicza z mocy prawa swych członków do udziału w innych stowarzyszeniach, partiach i związkach.

 

§ 11

Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpłata wpisowego.

 

§ 12

  1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Rada Izby.
  2. Odwołanie od odmownej decyzji należy składać do Rady Izby w terminie14 dni od jej doręczenia Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady. Odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia Izby składa się w terminie 14 dni, za pośrednictwem Rady.

 

 

§ 13

1.     Członkostwo w Izbie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.     Członkowie zwyczajni mają kompetencje w zakresie czynnego i biernego prawa wyboru władz Izby oraz płacą składki członkowskie w pełnej wysokości.

  1. Członkowie nadzwyczajni mają kompetencje w zakresie czynnego prawa wyboru władz Izby oraz płacą składki członkowskie w wysokości połowy składek członkowskich określonych dla członków zwyczajnych.
  2. Członkostwo zwyczajne nadaje Rada Izby, w trybie określonym w § 11 i §12.

Podmiot zostaje wpisany na listę członków zwyczajnych.

  1. Członkostwo nadzwyczajne nadaje Rada Izby, po rekomendacji dwóch członków zwyczajnych. Podmiot zostaje wpisany na listę członków nadzwyczajnych.

6.    Prawa wszystkich członków Izby:

 

§ 14

Obowiązki członków Izby:

 

.

 

§ 15

Członkowie Izby ponoszą odpowiedzialność przed władzami Izby za następstwa podejmowanych działań na zlecenie bądź w imieniu Izby.

 

§ 16

 

Członkostwo w Izbie wygasa na skutek:

 

ROZDZIAŁ IV - ORGANY IZBY


§ 17


1. Organami Izby są :


§ 18


WALNE ZGROMADZENIE IZBY
Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby.

 

§ 19

Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby raz w roku, nie później niż do końca drugiego kwartału, zawiadamiając członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% przedstawicieli członków w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
 2. Każdy z członków posiada na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

 

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

 

§ 22

RADA IZBY

Rada Izby, zwana dalej Radą, jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 

§ 23

1.        Radę Izby tworzy od 5 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.        Kadencja Rady trwa 4 lata.

3.        Prezes Izby jest wybierany przez Walne Zgromadzenie. Prezes Izby jest członkiem Rady Izby. Odwoływanie Prezesa Izby przez Walne Zgromadzenie następuje na wniosek Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub na wniosek 1/3 członków.

 

 

§ 24

1.         Rada odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku.

2.         Posiedzenie zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek jej członków.

3.         Posiedzeniom przewodniczy z urzędu Prezes lub upoważniony przez niego członek Rady Izby.

 

 

§ 25

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Go.
 2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli nikt z członków nie zażąda innej formy głosowania.

 

§ 26

Do kompetencji Rady Izby należy:

§ 27

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.     Przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,

2.     Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby;

3.     Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby;

4.     Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 30

Głosowanie na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest jawne, jeżeli nikt z członków nie zażąda innej formy głosowania.

 

§ 31

Członkami Komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje w pozostałych organach Izby.

§ 32

 

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

 

 

ROZDZIAŁ V - FUNDUSZE IZBY


§ 33

1.     Budżet Izby na rok kalendarzowy uchwala Rada na wniosek Prezydium, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

2.     Na budżet Izby składają się również wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.

3.     W przypadku rozszerzenia w ciągu roku kalendarzowego działalności Izby, wymagającej zwiększenie budżetu, Rada Izby dokonuje zmian w budżecie.

4.     Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady ich opłacania ustala Rada Izby.

5.     Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jej członków .

6.     Zasady świadczenia bezpłatnych i odpłatnych usług członkom Izby określa Rada

 

 

§ 34

Źródłem finansowania działalności Izby są:

§  64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

§ 35

Kosztami działalności Izby są:

 

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 36

Do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych pociągających za sobą powstanie zobowiązań finansowych upoważnieni są:

1.     Prezes łącznie z członkiem Rady Izby

2.     Dwóch członków Rady Izby łącznie do kwoty 50.000 zł

3.     Pełnomocnicy w ramach umocowania.

Oświadczenia woli składa się w ten sposób, że pod nazwą Izby osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy.

§ 37

Statut Izby i jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 głosów, przy obecności połowy liczby członków.

 

§ 38

 1. Decyzję o rozwiązaniu i Izby i przeznaczeniu Jej majątku może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Izby w drodze uchwały podjętej 2/3 głosów, przy obecności połowy liczby członków.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Izby przechodzą na własność, w następującej kolejności:
  1. Organizacji będącej kontynuatorem Izby
  2. Członków Izby, proporcjonalnie do wysokości faktycznie wniesionych przez nich składek,
 3. Likwidatora wyznacza Rada Izby. Do obowiązków likwidatora należy sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli; sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań; ściągnięcie wierzytelności; wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku; wystąpienie do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Izby z rejestru.

Sieradz, 09 stycznia 2009 r.
Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz